© 2023 Asociația Codex

LEGE Nr. 458 Republicată*)  din 8 iulie 2002  privind calitatea apei potabile 

Notă importantă: 

Pentru aplicarea prezentei legi, a se vedea prevederile art. 3 şi art. 11. 

***) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 182/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin: 

- Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011. 

Cap. I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. 

Art. 2 - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 

1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: 

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; 

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită; 

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 

2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

_____________ 

*) În perioada 2002 - 2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu 

modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 

Art. 3 - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: 

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. 

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: 

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; 

b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. 

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 

Cap. II 

Condiţii de calitate 

Art. 4 - (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii: 

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană; 

b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1; 

c) să respecte prevederile art. 5 - 8 şi 12. 

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. 

Art. 5 - (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8. 

(2) Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în anexa nr. 1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a). 

Art. 6 - (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor: 

a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie; 

b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod; 

c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate; 

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie, în cazul apei utilizate în industria alimentară. 

(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine. 

(3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel: 

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 

Cap. III 

Monitorizare 

Art. 7 - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(2) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. 

(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. 

(4) Ministerul Sănătăţii va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile*), conform cerinţelor minime din anexa nr. 2. 

(5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate. 

(6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. 

(8) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii. 

(9) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3. 

(10) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. 

_____________ 

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare. 

Cap. IV 

Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare 

Art. 8 - (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei. 

(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. 

(3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. 

(4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. 

(5) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. 

(6) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. 

Cap. V 

Derogări 

Art. 9 - (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliţi în tabelul 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiţia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea publică şi numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. 

(2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă şi care nu va depăşi 3 ani; 

b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menţionaţi la alin. (1), ce va fi propusă de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populaţiei rezidente. 

(3) Cu 3 luni înainte de sfârşitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmeşte un raport privind progresul înregistrat şi, după caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentaţie este înaintată direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(4) În baza documentaţiei primite, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări. 

(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de referatul de evaluare care cuprinde şi motivele solicitării de acordare a acestei derogări. 

(6) Ministerul Sănătăţii face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmiţându-i şi referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie. 

(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăşi termenul de 3 ani. 

(8) În cazuri excepţionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcţiei de sănătate publică 

judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări. 

(9) Ministerul Sănătăţii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentaţiei întocmite de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, după caz. 

Art. 10 - (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 

a) motivele derogării; 

b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare şi valoarea maximă permisă în temeiul derogării; 

c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populaţia vizată şi existenţa unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producţie alimentară în cauză; 

d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente; 

e) un rezumat al planului de acţiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor şi o estimare a costurilor, precum şi dispoziţii în materie de bilanţ; 

f) durata necesară derogării. 

(2) Dacă direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă şi dacă acţiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situaţiei în termen de cel mult 30 de zile, dispoziţiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române" sau, după caz, prin autorităţile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentraţiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea şi intervalul de timp acordat pentru remedierea situaţiei. 

(3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9. 

(4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să informeze în mod rapid şi corespunzător populaţia rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare şi la condiţiile care o reglementează şi să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligaţii nu se aplică în situaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care autorităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii decid altfel. 

(5) Ministerul Sănătăţii, cu excepţia derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1). 

Art. 11 - Prevederile art. 9 şi 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau în recipiente. 

Cap. VI 

Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă 

Art. 12 - (1) Nicio substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. 

(2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri*) vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării**) prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. 

(3) Ministerul Sănătăţii va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente***). 

(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. 

_____________ 

*) În perioada 2002 - 2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei şi Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 

**) Legea nr. 458/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002. 

***) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007. 

Cap. VII 

Informarea şi raportarea 

Art. 13 - (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată. 

(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care va cuprinde cel puţin: 

a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane; 

b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an; 

c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7). 

(3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 

(4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. 

(5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 

(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către 

reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. 

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. 

(8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual Raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde: 

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane; 

b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7); 

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. 

(9) Raportul naţional privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare. 

Cap. VIII 

Contravenţii şi sancţiuni 

Art. 14 - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. 

(2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare*), decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. 

_____________ 

*) Abrogată de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010. 

Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice se fac prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011. 

Cap. IX 

Dispoziţii finale 

Art. 15 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. 

(2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005. 

(3) Ministerul Sănătăţii va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. 

(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 16 - (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1 - 3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. 

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă. 

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii. 

Art. 17 - Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 16 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. 

Art. 18 - Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. 

Art. 19 - Anexele nr. 1 - 3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 20 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta lege. 

Art. 21 - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

LEGEA POATE FI CITITA SI DESCARCATA DE LA URMATORUL INK DIN MENIUL "DOCUMENTE" SECTIUNEA "LEGISLAȚIE": LINK LEGE

Nici un comentariu

Autentificați-vă pentru a posta un comentariu