ACT

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.

SINTEZĂ

Regulamentul înlocuieşte Directiva 93/43/CEE privind igiena produselor alimentare *, în scopul de a institui o politică globală şi integrată aplicabilă tuturor produselor alimentare, de la producţie până la punctul de vânzare către consumatori.

Domeniul de aplicare

Regulamentul îşi propune să asigure igiena produselor alimentare în toate etapele procesului de producţie, de la producţia primară * până la vânzarea către consumatorul final. Acesta nu acoperă chestiunile legate de nutriţie, nici cele legate de compoziţia şi calitatea produselor alimentare.

Regulamentul se aplică întreprinderilor din sectorul alimentar, şi nu producţiei primare sau preparării casnice a produselor alimentare în scopul consumului privat.

Dispoziţii generale şi specifice

Toţi operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că toate etapele de care răspund, de la producţia primară până la vânzarea sau punerea la dispoziţia consumatorului final a produselor alimentare, se desfăşoară într-un mod igienic, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului.

Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de producţie primară şi anumite activităţi conexe trebuie să se conformeze dispoziţiilor generale privind igiena din partea A a anexei I. Se pot acorda derogări în ceea ce priveşte întreprinderile mici, atât timp cât acestea nu afectează obiectivele regulamentului.

Activităţile conexe vizate sunt:

 • transportul, manipularea și depozitarea produselor primare la locul de producție, atât timp cât natura lor nu a fost modificată în mod substanţial;
 • transportul de animale vii, dacă este necesar;
 • transportul, de la locul de producție la o unitate, a produselor de origine vegetală, a produselor pescărești și a vânatului sălbatic, atât timp cât natura lor nu a fost modificată în mod substanţial.

De asemenea, operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară alte activităţi decât cele legate de producţia primară trebuie să se conformeze dispoziţiilor generale privind igiena din anexa II. Anexa II detaliază cerinţele privind:

 • incintele, inclusiv spaţiile exterioare;
 • condiţiile de transport;
 • echipamentele;
 • deşeurile alimentare;
 • alimentarea cu apă;
 • igiena personală a persoanelor care vin în contact cu produsele alimentare;
 • produsele alimentare însele;
 • împachetarea şi ambalarea;
 • tratamentul termic, care permite prelucrarea anumitor produse alimentare;
 • formarea personalului din sectorul alimentar.

Statele membre pot adapta cerinţele stabilite în anexa II, pentru a ţine seama de nevoile întreprinderilor din sectorul alimentar situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice sau care se confruntă cu dificultăţi în aprovizionare şi care deservesc piaţa locală, precum şi pentru a ţine seama de metodele de producţie tradiţionale şi de dimensiunea întreprinderilor. Totuşi, obiectivele în materie de siguranţă alimentară * nu trebuie să fie afectate.

În plus, toţi operatorii din sectorul alimentar trebuie să respecte dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, precum şi, după caz, anumite norme specifice privind, în special, criteriile microbiologice aplicabile produselor alimentare, controlul temperaturii şi respectarea lanţului criogenic, prelevarea de eşantioane şi analizele.

Sistemul HACCP

Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară alte activităţi decât cele de producţie primară aplică principiile sistemului HACCP (analiza riscurilor şi controlul punctelor critice) introdus de Codex Alimentarius (cod de norme alimentare internaţionale elaborat în cadrul lucrărilor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură).

Aceste principii conțin o serie de cerinţe ce trebuie respectate pe toată durata ciclului de producţie, prelucrare şi distribuţie pentru a permite, în baza unei analize a pericolelor, identificarea punctelor critice care trebuie avute sub control pentru a garanta siguranţa alimentară:

 • identificarea oricăror riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil;
 • identificarea punctelor critice în care controalele sunt indispensabile;
 • stabilirea unor limite critice peste care este necesară o intervenţie;
 • punerea în aplicare și executarea unor proceduri eficace de monitorizare în punctele critice;
 • punerea în aplicare a unor măsuri corective pentru cazurile în care monitorizarea relevă că un punct critic nu este controlat;
 • stabilirea unor proceduri de autocontrol pentru a verifica eficacitatea măsurilor luate;
 • definirea unor evidenţe care să indice aplicarea efectivă a acestor măsuri şi să faciliteze controalele oficiale ale autorităţii competente.

Ghiduri de bună practică şi de aplicare a sistemului HACCP

Statele membre încurajează elaborarea unor ghiduri naţionale de bună practică ale operatorilor din sectorul alimentar, conţinând sfaturi legate de respectarea normelor generale de igienă şi a principiilor HACCP. Statele membre evaluează aceste ghiduri naţionale pentru a se asigura că, conţinutul lor poate fi aplicat în practică, că au fost elaborate ţinând seama de principiile generale de igienă alimentară ale Codex Alimentarius şi că toate părţile interesate au fost consultate. Ghidurile naţionale considerate a fi conforme sunt transmise Comisiei, care le consemnează într-un registru.

Dacă un stat membru sau Comisia consideră că sunt necesare ghiduri comunitare uniforme, Comisia examinează oportunitatea acestora. Comitetele permanente care asistă Comisia se asigură că, conţinutul acestor ghiduri poate fi aplicat în practică, că au fost elaborate ţinând seama de principiile generale de igienă alimentară ale Codex Alimentarius şi de ghidurile naţionale, precum şi că toate părţile interesate au fost consultate.

Operatorii din sectorul alimentar se pot referi atât la ghidurile naţionale, cât şi la cele comunitare.

Înregistrarea sau autorizarea unităţilor din sectorul alimentar

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să coopereze cu autorităţile competente şi, în special, să se asigure că fiecare unitate aflată sub responsabilitatea lor este înregistrată la autoritatea competentă şi să o informeze pe aceasta din urmă cu privire la orice schimbări de situaţie (de exemplu, închiderea unităţii).

Dacă legislaţia naţională sau comunitară impune acest lucru, unităţile din sectorul alimentar trebuie să fie autorizate de autoritatea competentă şi nu pot funcţiona fără o astfel de autorizaţie.

Trasabilitatea şi retragerea produselor alimentare

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002, operatorii din sectorul alimentar instituie sisteme şi proceduri care să permită trasabilitatea ingredientelor şi produselor alimentare şi, după caz, a animalelor utilizate pentru producţia de alimente.

De asemenea, în cazul în care un operator din sectorul alimentar constată că un produs alimentar prezintă un risc grav pentru sănătate, acesta îl retrage imediat de pe piaţă şi informează autoritatea competentă şi utilizatorii cu privire la aceasta.

Controale oficiale

Aplicarea de către operatorii din sectorul alimentar a principiilor HACCP nu înlocuiește controalele oficiale efectuate de autorităţile competente. Operatorii sunt obligaţi să coopereze cu autoritățile competente în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comunitare sau, dacă aceasta nu există, cu dispoziţiile legislaţiei naţionale.

Dimensiunea externă

Produsele alimentare importate în Comunitate trebuie să respecte normele comunitare de igienă sau normele echivalente.

Produsele de origine animală exportate în ţările terţe trebuie să respecte cel puţin aceleaşi cerinţe ca cele aplicabile în cazul comercializării în cadrul Comunităţii, pe lângă eventualele cerinţe impuse de ţara terţă în cauză.

Raportul către Consiliu şi Parlamentul European

În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport, alături de orice propuneri relevante, cu privire la experienţa acumulată în urma aplicării regulamentului, precum şi cu privire la oportunitatea aplicării principiilor HACCP operatorilor din sectorul alimentar care desfăşoară activităţile de producţie primară şi activităţile conexe descrise mai sus.

CONTEXT

Regulamentul face parte din „pachetul igienă”, un ansamblu de acte legislative pentru stabilirea unor norme de igienă aferente produselor alimentare. Acesta include, pe lângă regulamentul prezentat, şi următoarele acte:

 • Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, menit să garanteze un înalt nivel de siguranţă alimentară şi sănătate publică;
 • Regulamentul (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, care stabileşte norme specifice pentru carnea proaspătă, moluştele bivalve, lapte şi produsele lactate.

În plus, următoarele acte completează legislaţia comunitară în materie de igienă a produselor alimentare:

 • Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor generale ale legislaţiei alimentare. Regulamentul stabileşte procedurile referitoare la siguranţa produselor alimentare şi instituie l'Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (DE) (EN) (FR);
 • Regulamentul (CE) nr. 882/2004 reorganizează controalele oficiale ale produselor alimentare şi ale hranei pentru animale, pentru a integra controalele în toate etapele producţiei şi în toate sectoarele;
 • Directiva 2002/99/CE stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a produselor de origine animală şi restricţiile aplicabile produselor provenind din terţe ţări sau regiuni, supuse unor restricţii privind sănătatea animală.

Termeni-cheie ai actului

 • Igiena produselor alimentare: măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a unui produs alimentar.
 • Producţia primară: producția, creșterea sau cultivarea produselor primare, incluzând recoltarea, vânatul, pescuitul, mulsul și toate etapele producţiei animale înainte de abatorizare.
 • Siguranţa produselor alimentare: asigurarea că produsele alimentare nu vor avea efecte nefaste asupra sănătăţii consumatorilor finali atunci când sunt preparate sau consumate.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare [Jurnalul Oficial L 338 din 22.12.2005].

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 [Jurnalul Oficial L 338 din 22.12.2005].

Raport al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind experienţa câştigată prin aplicarea Regulamentelor (CE) privind igiena nr. 852/2004, nr. 853/2004 şi nr. 854/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului din 29 aprilie 2004
Comisia analizează experiența câștigată prin aplicarea regulamentelor menţionate. Aceasta prezintă progresele realizate şi dificultăţile întâmpinate de toate părţile implicate în aplicarea pachetului „igienă” între 2006 şi 2008. Raportul concluzionează că, per ansamblu, statele membre au adoptat măsurile administrative și de control necesare pentru a asigura conformitatea cu legislaţia relevantă, dar că se mai pot face progrese în ceea ce privește aplicarea dispoziţiilor. Principalele dificultăți identificate se referă la:

 • anumite excepții de la domeniul de aplicare a regulamentelor privind igiena;
 • anumite definiții menționate în aceste regulamente;
 • anumite aspecte practice privind autorizarea unităților care manipulează alimente de origine animală și marcarea unor astfel de alimente;
 • regimul de import pentru anumite alimente;
 • punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP (analiza riscurilor și controlul punctelor critice) în anumite unităţi din sectorul alimentar și
 • realizarea controalelor oficiale în anumite sectoare specifice.

Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.