Ce este principiul precauției?

Principiul precauție are la bază comnicarea rapidă între toți cei interesați, care permite o reacție rapidă în fața unui posibil pericol pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor ori pentru protecția mediului. În fapt, în cazul în care datele științifice nu permit o evaluare completă a riscurilor, se poate recurge la principiul precauției, de exemplu, pentru a împiedica distribuția sau chiar pentru a retrage de pe piață produsele potențial periculoase.

Elemente esențiale privind Principiul precauției.

Principiul precauției este menționat la articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta este menit să garanteze un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea de decizii preventive în cazul unor riscuri. Totuși, în practică, domeniul de aplicare al acestui principiu este mult mai amplu și se aplică, de asemenea, politicii de protecție a consumatorilor, legislației Uniunii Europene (UE) privind alimentele, sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor.

Definirea principiului precauției ar trebui să aibă un impact pozitiv și la nivel internațional, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății în negocierile internaționale. În fapt, acesta a fost recunoscut de diferitele convenții internaționale, în special de Acordul privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Aplicarea principiului precauției

Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului. Aplicarea principiului precauției se înscrie astfel în cadrul general al analizei riscurilor (care include, pe lângă evaluarea riscurilor, și gestionarea și comunicarea riscurilor), mai exact, în contextul gestionării riscurilor, care corespunde fazei de luare a deciziei. Comisia subliniază că principiul precauției poate fi invocat doar în eventualitatea unui risc potențial și că nu poate justifica, în niciun caz, o decizie arbitrară. Prin urmare, aplicarea principiului precauției este justificată doar dacă sunt îndeplinite trei condiții prealabile: identificarea potențialelor efecte negative; evaluarea datelor științifice disponibile; gradul de incertitudine științifică.

Măsuri de precauție

Autoritățile responsabile cu gestionarea riscurilor pot decide să acționeze sau să nu acționeze, în funcție de gradul de risc. În cazul în care există un risc ridicat, se pot adopta mai multe categorii de măsuri. Acestea pot include acte juridice proporționale, finanțarea unor programe de cercetare, măsuri de informare a publicului etc.

Orientări comune

Aplicarea principiului precauției se ghidează după trei principii specifice :

  • o evaluare științifică cât mai completă și determinarea, în măsura posibilului, a gradului de incertitudine științifică
  • o evaluare a riscului și a eventualelor consecințe în cazul inacțiunii
  • participarea tuturor părților interesate la examinarea măsurilor de precauție, de îndată ce rezultatele evaluării științifice și/sau ale evaluării riscului sunt disponibile.

În plus, principiile generale ale gestionării riscurilor rămân aplicabile în cazul invocării principiului precauției. Este vorba de următoarele cinci principii:

  • proporționalitatea măsurilor adoptate cu nivelul de protecție dorit; nediscriminarea în aplicarea măsurilor;
  • coerența măsurilor adoptate cu măsurile luate anterior în situații similare sau utilizând abordări similare;
  • examinarea avantajelor și a costurilor în caz de acțiune sau inacțiune;
  • revizuirea măsurilor în lumina progreselor științifice.

Imporanța probei

În majoritatea cazurilor, consumatorii europeni și asociațiile care îi reprezintă sunt cei care trebuie să demonstreze pericolul asociat unui procedeu sau unui produs introdus pe piață, cu excepția situațiilor care vizează medicamente, pesticide sau aditivi alimentari. Totuși, în cazul unor acțiuni inițiate în temeiul principiului precauției, i se poate solicita producătorului, fabricantului sau importatorului să demonstreze lipsa pericolului. Această posibilitate trebuie examinată de la caz la caz și nu poate fi extinsă într-un mod general la totalitatea produselor sau proceselor introduse pe piață.

CONTEXT Pentru informații suplimentare, consultați: Comunicatul de presă de pe site-ul Comisiei Europene. 
ACTUL PRINCIPAL Comunicarea Comisiei privind principiul precauției [COM(2000) 1 final din 2 februarie 2000]