© 2023 Asociația Codex

DECIZIA COMISIEI din 26 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 2001/471/CE privind controalele bacteriologice efectuate în anumite unități producătoare de carne

[notificată cu numărul C(2004) 1519]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/379/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/433/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii proaspete (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2001/471/CE (2), administratorii unităților de producție de carne sunt obligați să efectueze un control periodic al igienei generale în ceea ce privește condițiile de producție din unitățile lor.

(2)

Prezenta decizie stabilește modalitățile privind examenul bacteriologic al carcaselor de bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee. Decizia prevede că rezultatele examenelor bacteriologice trebuie convertite în valori log medii zilnice pentru a putea fi comparate cu limitele impuse de aceasta.

(3)

Statele membre aplică în prezent două metode diferite de calcul pentru conversia rezultatelor examenelor într-o valoare log medie, ceea ce duce la obținerea unor valori numerice diferite.

(4)

Punerea în aplicare a examenelor bacteriologice în Uniune trebuie armonizată. În consecință, trebuie să se clarifice metoda de conversie a rezultatelor examenelor bacteriologice aplicate cărnii, stabilită prin Decizia 2001/471/CE.

(5)

Decizia 2001/471/CE trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2001/471/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la data de 20 mai 2004.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 121, 29.7.1964, p. 2012/64. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 95/23/CE (JO L 243, 11.10.1995, p. 7).

(2)  JO L 165, 21.6.2001, p. 48.


ANEXĂ

Partea I din anexa la Decizia 2001/471/CE se modifică după cum urmează:

1.

La capitolul intitulat „Aplicarea criteriilor microbiologice la rezultatele testelor aplicate pe o probă extirpată (tabelul 1)”, prima teză se înlocuiește cu următoarea teză:

„Media zilnică a rezultatelor log trebuie alocată uneia dintre următoarele trei categorii pentru verificarea controlului procesului: acceptabil, marginal și inacceptabil.”

2.

Tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text.

„Tabelul 1

Media zilnică a valorilor log1 ale rezultatelor marginale și inacceptabile pentru criteriile de performanțe bacteriene aplicabile bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, exprimate (1) în ufc/cm2 pentru probele prelevate prin metoda distructivă.

 

 

Acceptabil

Marginal (> m, dar ≤ M)

Inacceptabil (> M)

Bovine/porcine/ovine/caprine/ecvidee

Porcine

Bovine/ovine/caprine/ecvidee

Bovine/porcine/ovine/caprine/ecvidee

Media zilnică a valorilor log pentru

Calcule viabile totale (TVC)

< 3,5

< 4,0

3,5 (porcine: 4,0)

- 5,0

> 5,0

Enterobacterii

< 1,5

< 2,0

1,5 (porcine: 2,0)

- 2,5 (porcine: 3,0)

> 2,5

(porcine: > 3,0)


(1)  Media zilnică a valorilor log se obține calculându-se mai întâi valoarea log (log10) a fiecărui rezultat al examenului și efectuând ulterior media aritmetică a acestor valori log.”

Nici un comentariu