© 2023 Asociația Codex

REGULAMENTUL (CE) NR. 629/2008 AL COMISIEI din 2 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare pentru contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește niveluri maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, incluzând niveluri maxime pentru metalele plumb, cadmiu și mercur.

(2)

În vederea protejării sănătății publice este esențială menținerea contaminanților la niveluri care nu afectează sănătatea. Nivelurile maxime pentru plumb, cadmiu și mercur trebuie să fie sigure și cât mai reduse posibil utilizând bunele practici de producție și bunele practici agricole/piscicole.

(3)

Pe baza noilor informații reiese că bunele practici agricole și piscicole nu permit menținerea nivelurilor de plumb, cadmiu și mercur în anumite specii acvatice și ciuperci atât de scăzute cum prevede anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006. Prin urmare, este necesară revizuirea nivelurilor maxime stabilite pentru acești contaminanți, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorului.

(4)

Niveluri ridicate de plumb, cadmiu și mercur au fost găsite în anumite suplimente alimentare, așa cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (3) și au fost notificate prin intermediul sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASSF). A fost demonstrat faptul că aceste suplimente alimentare pot contribui semnificativ la expunerea populației la plumb, cadmiu și mercur. Prin urmare, în vederea protejării sănătății publice, este necesară stabilirea unor niveluri maxime de plumb, cadmiu și mercur în suplimentele alimentare. Aceste niveluri maxime trebuie să fie sigure și cât mai mici cu putință prin utilizarea bunelor practici de producție.

(5)

Algele marine acumulează cadmiu în mod natural. Suplimentele alimentare care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine uscate sau din produse derivate din alge marine pot conține, prin urmare, niveluri de cadmiu mai ridicate decât alte suplimente alimentare. Luând în considerare acest lucru, este necesară stabilirea unui nivel maxim mai ridicat de cadmiu pentru suplimentele alimentare care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine.

(6)

Statelor membre și operatorilor din sectorul alimentar ar trebui să li se acorde timp pentru a se adapta la noile niveluri maxime pentru suplimentele alimentare. Prin urmare, aplicarea nivelurilor maxime pentru suplimentele alimentare ar trebui amânată.

(7)

O modificare la nota de subsol 1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 este necesară pentru a clarifica faptul că nivelul maxim pentru fructe nu se aplică nucilor.

(8)

Noi recomandări de monitorizare au fost introduse prin Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei din 28 martie 2007 privind monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare (4) și Recomandarea 2007/331/CE a Comisiei din 3 mai 2007 privind monitorizarea nivelului de acrilamidă din alimente (5). Prin urmare, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 privind monitorizarea și raportarea trebuie să fie completate cu trimiteri la aceste noi recomandări. Exercițiul de monitorizare privind hidrocarburile aromatice policiclice stabilit în Recomandarea 2005/108/CE a Comisiei (6) a fost finalizat. Prin urmare, trimiterea la acea recomandare de monitorizare poate fi eliminată.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre raportează Comisiei rezultatele privind aflatoxinele, dioxinele, PCB-urile similare dioxinei, PCB-urile nesimilare dioxinei, astfel cum se menționează în Decizia 2006/504/CE a Comisiei (7) și Recomandarea 2006/794/CE a Comisiei (8). Statele membre raportează la EFSA rezultatele privind acrilamida și furanul, astfel cum se menționează în Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei (9) și Recomandarea 2007/331/CE a Comisiei (10).

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Nivelurile maxime stabilite la punctele 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 și 3.3.3 din anexă se aplică de la 1 iulie 2009. Acestea nu se aplică produselor introduse pe piață în mod legal înainte de 1 iulie 2009. Prezentarea dovezii privind data introducerii pe piață a produselor cade în sarcina operatorului din sectorul alimentar.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2007 (JO L 255, 29.9.2007, p. 14).

(3)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/37/CE (JO L 94, 1.4.2006, p. 32).

(4)  JO L 88, 29.3.2007, p. 56.

(5)  JO L 123, 12.5.2007, p. 33.

(6)  JO L 34, 8.2.2005, p. 43.

(7)  JO L 199, 21.7.2006, p. 21.

(8)  JO L 322, 22.11.2006, p. 24.

(9)  JO L 88, 29.3.2007, p. 56.

(10)  JO L 123, 12.5.2007, p. 33.”


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În subsecțiunea 3.1 (Plumb), punctul 3.1.11 se înlocuiește cu următorul text și se adaugă un nou punct 3.1.18:

„3.1.11

Legume brasicacee, legume-frunze și următoarele ciuperci (27): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite – champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,30

3.1.18

Suplimente alimentare (1)

3,0

2.

Subsecțiunea 3.2 (Cadmiu) se înlocuiește cu următorul text:

„3.2

Cadmiu

 

3.2.1

Carne (cu excepția măruntaielor) de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (6)

0,050

3.2.2

Carne de cabaline, cu excepția măruntaielor (6)

0,20

3.2.3

Ficat provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline (6)

0,50

3.2.4

Rinichi provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline (6)

1,0

3.2.5

Filé de pește (24)(25), cu excepția speciilor enumerate la punctele 3.2.6, 3.2.7 și 3.2.8

0,050

3.2.6

Filé provenit de la următorii pești:

 

pălămidă (Sarda sarda)

 

doradă comună dungată (Diplodus vulgaris)

 

anghilă (Anguilla anguilla)

 

chefal (Chelon labrosus)

 

stavrid negru sau stavrid(Trachurus species)

 

luvar (Luvarus imperialis)

 

macrou (Scomber species)

 

sardină marocană (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

limbă de mare punctată (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Filé provenit de la următorii pești (24)(25):

ton negru (Auxis species)

0,20

3.2.8

Filé provenit de la următorii pești (24)(25):

 

anșoa (Engraulis species)

 

pește-spadă (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Crustacee, cu excepția cărnii brune de crab, a cărnii din capul și toracele de homar și alte crustacee mari asemănătoare (Nephropidae și Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Moluște bivalve (26)

1,0

3.2.11

Cefalopode (fără viscere) (26)

1,0

3.2.12

Cereale, cu excepția tărâțelor, a germenilor, a grâului și a orezului

0,10

3.2.13

Tărâțe, germeni, grâu și orez

0,20

3.2.14

Soia

0,20

3.2.15

Legume și fructe, cu excepția legumelor-frunze, a ierburilor proaspete, a ciupercilor, a legumelor-tulpini, a legumelor rădăcinoase și a cartofilor (27)

0,050

3.2.16

Legume-tulpini, legume rădăcinoase și cartofi, cu excepția țelinei (27). Pentru cartofi, nivelul maxim se aplică cartofilor decojiți.

0,10

3.2.17

Legume-frunze, ierburi proaspete, țelină și următoarele ciuperci (27): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite – champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,20

3.2.18

Ciuperci, cu excepția celor enumerate la punctul 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Suplimente alimentare (2), cu excepția suplimentelor alimentare enumerate la punctul 3.2.20

1,0

3.2.20

Suplimente alimentare (2) care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine uscate sau produse derivate din alge marine

3,0

3.

În subsecțiunea 3.3 (Mercur), punctul 3.3.2 se înlocuiește cu următorul text și se adaugă un nou punct 3.3.3:

„3.3.2

Filé provenit de la următorii pești (24)(25):

 

pește undițar (Lophius species)

 

lup-de-mare (Anarhichas lupus)

 

pălămidă (Sarda sarda)

 

anghilă (Anguilla species)

 

pește pion, pește pion roșu, pește pion mediteranean (Hoplostethus species)

 

coilia mystus (Coryphaenoides rupestris)

 

halibut (Hippoglossus hippoglossus)

 

genipter sud-african (Genypterus capensis)

 

marlin (Makaira species)

 

cardină (Lepidorhombus species)

 

barbun (Mullus species)

 

țipar roz (Genypterus blacodes)

 

știucă (Esox lucius)

 

pălămidă argintie (Orcynopsis unicolor)

 

capelan de Mediterana (Trisopterus minutes)

 

rechin portughez (Centroscymnus coelolepis)

 

vulpi de mare (Raja species)

 

sebastă de mare (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

peștele cu velă (Istiophorus platypterus)

 

pește-teacă (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

doradă, pagel (Pagellus species)

 

rechin (toate speciile)

 

macrou sau stromateu (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

sturion (Acipenser species)

 

pește-spadă (Xiphias gladius)

 

ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Suplimente alimentare (3)

0,10

4.

La nota de subsol (1) se adaugă următoarea propoziție:

„Nucilor nu li se aplică nivelul maxim pentru fructe”.

5.

Nota de subsol (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)

Produsele alimentare enumerate la această categorie sunt prevăzute în Directiva 2006/141/CE a Comisiei (JO L 401, 30.12.2006, p. 1).”


(1)  Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.”

(2)  Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.”

(3)  Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.”