© 2023 Asociația Codex

REGULAMENTUL (UE) NR. 1129/2011 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10, articolul 30 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr 1333/2008 prevede stabilirea unei liste a Uniunii cu aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Aditivii alimentari a căror utilizare în produsele alimentare este autorizată în prezent în temeiul Directivei 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare (2), în temeiul Directivei 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare (3) și în temeiul Directivei 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (4) ar trebui incluși în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 după verificarea conformității lor cu articolele 6, 7 și 8 din regulament. Verificarea nu ar trebui să includă o nouă evaluare a riscurilor de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). Aditivii alimentari și utilizările care nu mai sunt necesare nu se introduc în anexa II la regulamentul respectiv.

(3)

Numai aditivii alimentari incluși în lista Uniunii care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr 1333/2008 pot fi introduși pe piață și utilizați în produsele alimentare în conformitate cu condițiile de utilizare specificate în regulament. Aditivii alimentari ar trebui incluși în listă pe baza categoriilor de produse alimentare în care pot fi adăugați. Pentru a facilita transferul și a spori transparența procedurii de autorizare, este necesar să se elaboreze un nou sistem de categorisire a produselor alimentare, care va sta la baza anexei II.

(4)

Standardele generale pentru aditivii alimentari cuprinse în sistemul consacrat de categorisire a alimentelor Codex Alimentarius  (5) au fost folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea sistemului Uniunii. Cu toate acestea, acest sistem trebuie să fie adaptat pentru a ține seama de specificitatea autorizațiilor existente în Uniune pentru aditivii alimentari. S-a ținut cont de dispozițiile specifice sectoriale ale Uniunii privind produsele alimentare. Categoriile sunt create cu unicul scop de a enumera aditivii autorizați și condițiile de utilizare a acestora.

(5)

Din motive de claritate, este necesar să se enumere aditivii alimentari în grupuri de aditivi, în vederea autorizării lor în anumite produse alimentare. Ar trebui furnizate instrucțiuni pentru a descrie diferitele categorii, astfel încât să se asigure interpretarea uniformă. Atunci când este necesar, pot fi adoptate decizii de interpretare în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr 1333/2008 pentru a clarifica dacă un anumit produs alimentar aparține sau nu unei anumite categorii de produse alimentare.

(6)

Este necesar să se folosească nitriți (E 249-250) ca și conservanți în produsele din carne pentru a controla eventuala dezvoltare a unor bacterii dăunătoare, în special Clostridium botulinum. Utilizarea nitriților în carne poate duce însă la formarea de nitrozamine, care sunt substanțe cancerigene. Autorizarea actuală a nitriților ca aditivi alimentari reprezintă o cale de mijloc între aceste efecte, ținând cont de avizul științific al autorității și de necesitatea de a menține anumite alimente tradiționale pe piață. Pentru unele produse din carne fabricate în mod tradițional, limitele maxime ale reziduurilor au fost stabilite în anexa III la Directiva 95/2/CE. Aceste limite ar trebui să fie respectate în produse specificate și identificate în mod corespunzător; ar trebui să se clarifice însă faptul că aceste limite se aplică la sfârșitul procesului de producție. În plus, Comisia va consulta statele membre, părțile interesate și autoritatea pentru a discuta despre posibilitatea de a reduce limitele maxime actuale pentru toate produsele din carne și pentru a simplifica normele în cazul produselor fabricate în mod tradițional. În funcție de rezultatul acestei consultări, Comisia va analiza dacă este oportun să propună adaptarea concentrațiilor maxime de nitriți care pot fi acceptate în anumite produse din carne.

(7)

Pentru apa de masă preparată care se încadrează în categoria 14.1.1, singurii aditivi autorizați ar trebui să fie acidul fosforic și fosfații. Având în vedere că anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 vizează să armonizeze suplimentar utilizarea aditivilor alimentari în produsele alimentare din Uniunea Europeană și să asigure funcționarea eficientă a pieței interne, sărurile minerale care se adaugă în apele pregătite în vederea standardizării nu ar trebui să fie considerate aditivi și, prin urmare, nu ar trebui să intre în sfera de aplicare a prezentului regulament.

(8)

Toți aditivii alimentari autorizați în prezent fac obiectul unei reevaluări de către autoritate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 257/2010 al Comisiei (6), care instituie un program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizați. Reevaluarea aditivilor alimentari se efectuează în conformitate cu prioritățile prevăzute în regulamentul respectiv.

(9)

În ianuarie 2008, autoritatea a adoptat un aviz privind licopenul (7), în care a indicat pentru licopen (E 160d) o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 0,5 mg/kg greutate corporală/zi din toate sursele și a indicat că aportul potențial ar putea depăși DZA, în special în cazul copiilor. Prin urmare, utilizarea licopenului ca și colorant alimentar ar trebui limitată.

(10)

În septembrie 2009, autoritatea a adoptat avize științifice cu privire la galbenul Sunset (sunset yellow) FCF (E 110) (8), la galbenul de chinolină (E 104) (9) și la Ponceau 4R (E 124) (10). Pe baza evaluării, în cadrul avizelor științifice, a expunerii alimentare, autoritatea a concluzionat că, în cazul galbenului de chinolină și al Ponceau 4R în concentrațiile maxime utilizate, estimările privind aportul pentru percentilele medii și mari depășesc, în general, DZA. Și în cazul galbenului Sunset (sunset yellow), este posibil ca expunerea să fie prea mare, în special pentru copiii cu vârste între 1 și 10 ani. Estimările privind aportul se calculează pe baza concentrațiilor utilizate furnizate de către industria alimentară în 2009. Comisia revizuiește utilizările și concentrațiile utilizate autorizate în prezent, pentru a verifica dacă expunerea la aceste substanțe este sigură pentru consumator și are în vedere o nouă propunere care să conțină concentrațiile revizuite până în iulie 2011.

(11)

În avizul său privind siguranța aluminiului ingerat prin alimentație, adoptat la 22 mai 2008, autoritatea a concluzionat că expunerea ar putea fi prea mare pentru un procent important al populației europene. Autoritatea nu s-a putut pronunța cu privire la sursele specifice care contribuie la conținutul în aluminiu al unui anumit produs alimentar, cum ar fi cantitatea de aluminiu prezentă inerent în produsul respectiv, cantitatea rezultată din utilizarea aditivilor alimentari și cantitățile eliberate în produsul alimentar în timpul prelucrării și depozitării, provenite din foliile, containerele sau ustensilele folosite care conțin aluminiu. Pentru a reduce expunerea la aluminiu, ar trebui restricționată utilizarea anumitor aditivi alimentari care conțin aluminiu. Comisia pregătește, în prezent, măsuri pentru a limita expunerea la aditivii care conțin aluminiu și intenționează să elaboreze o propunere care să prevadă concentrații revizuite până în luna septembrie 2011.

(12)

Părțile interesate au fost invitate să furnizeze informații cu privire la utilizarea și necesitatea de a utiliza coloranții alimentari enumerați în anexa V la Directiva 94/36/CE. Unii dintre acești coloranți alimentari nu sunt utilizați în prezent în unele dintre categoriile de produse alimentare enumerate în anexa respectivă. Cu toate acestea, unii dintre acești coloranți alimentari autorizați ar trebui menținuți pe listă, deoarece este posibil să fie necesari pentru a înlocui sau a înlocui parțial coloranții cu privire la care autoritatea ar putea formula rezerve în timpul reevaluării. În acest stadiu, numărul coloranților alimentari autorizați poate fi redus în următoarele categorii de produse alimentare: brânză topită aromatizată, conserve de fructe roșii, pastă de pește și pastă de crustacee, semipreparate din crustacee și pește afumat.

(13)

Colorantul alimentar E 160f, esterul etilic al acidului beta-apo-8'-carotenoic (C 30), nu mai este oferit de către producător, iar reevaluarea acestei substanțe de către autoritate nu mai este sprijinită de către operatorii economici. Prin urmare, acest aditiv nu ar trebui inclus în lista Uniunii.

(14)

Utilizarea colorantului alimentar E 161g, cantaxantina, este autorizată numai în produsul „Saucisses de la Strasbourg”. Comisia a fost informată că acest colorant alimentar nu mai este utilizat. Prin urmare, autorizarea de utilizare a acestui aditiv în Saucisses de Strasbourg nu ar trebui să fie inclusă în lista Uniunii. Cu toate acestea, Directiva 2009/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (11) stabilește că statele membre nu autorizează, pentru colorarea produselor medicamentoase de uz uman și veterinar, alți coloranți decât cei prevăzuți în anexa I la Directiva 94/36/CE. Cantaxantina este, în prezent, folosită în unele produse medicamentoase. Prin urmare, aditivul respectiv ar trebui să rămână în lista aditivilor autorizați.

(15)

Regulamentul (CE) nr 884/2007 al Comisiei din 26 iulie 2007 privind măsurile de urgență pentru suspendarea utilizării colorantului alimentar E 128 Roșu 2G (12) a suspendat utilizarea colorantului respectiv și introducerea pe piață a produselor alimentare care conțin acest colorant. Prin urmare, colorantul alimentar Roșu 2G (E 128) nu ar trebui inclus în lista Uniunii.

(16)

În timpul reevaluării, autoritatea a constatat că colorantul alimentar E 154 Brun FK, autorizat pentru utilizare doar în produsul Kippers, nu mai este utilizat. În timpul reevaluării, autoritatea nu s-a putut pronunța cu privire la siguranța acestei substanțe din cauza deficiențelor în datele disponibile privind toxicitatea (13). Prin urmare, acest aditiv nu ar trebui inclus în lista Uniunii.

(17)

Agentul antiaglomerant dioxid de siliciu (E 551) este autorizat în prezent în temeiul Directivei 95/2/CE pentru o varietate de utilizări. Acestui aditiv alimentar i-a fost alocată o doză zilnică acceptabilă (DZA) „nespecificată” de către Comitetul științific pentru alimentație umană în avizul său din 18 mai 1990 (14). Necesitatea tehnologică impune extinderea utilizărilor sale într-o concentrație superioară celei autorizate în prezent pentru înlocuitorii de sare. O astfel de utilizare ar fi benefică pentru consumatori prin faptul că ar furniza înlocuitori de sare antiaglomeranți spre vânzare în țările europene cu climă caldă și umedă, deoarece în prezent efectul de aglomerare face nepractică și, adesea, imposibilă utilizarea înlocuitorilor de sare. Prin urmare, este oportun să se autorizeze o limită maximă mai mare pentru înlocuitorii de sare.

(18)

Autoritatea a evaluat informațiile privind siguranța utilizării copolimerului metacrilat bazic ca agent de glazurare/agent de acoperire în suplimentele alimentare solide. În avizul său din 10 februarie 2010, autoritatea a concluzionat că această utilizare nu prezintă niciun motiv de îngrijorare, deoarece copolimerul metacrilat bazic practic nu este absorbit din tractul gastrointestinal după administrarea pe cale orală. Se consideră că aditivul joacă un rol tehnologic prin faptul că asigură protecție împotriva umezelii și maschează gustul diferiților nutrienți, dar și prin faptul că asigură eliberarea rapidă a nutrienților în stomac. Prin urmare, este oportun să se autorizeze utilizarea copolimerului metacrilat bazic ca agent de glazurare/agent de acoperire în suplimentele alimentare solide, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și al Consiliului (15), într-o concentrație de 100 000 mg/kg. Acestui nou aditiv alimentar ar trebui să i se atribuie numărul E E 1205.

(19)

Este necesar să se reglementeze utilizarea aditivilor în îndulcitorii de masă, astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Preparatele care conțin îndulcitori autorizați sunt destinate vânzării către consumatorul final ca înlocuitori de zahăr. Necesitatea utilizării aditivilor poate fi diferită, în funcție de diferitele forme de prezentare: lichid, pudră și tablete.

(20)

Transferul de aditivi alimentari în anexa II la Regulamentul (CE) nr 1333/2008 ar trebui să fie considerat ca fiind complet, în conformitate cu articolul 34 din regulamentul respectiv, de la data punerii în aplicare a modificărilor introduse prin prezentul regulament. Până atunci, ar trebui să continue să se aplice dispozițiile articolului 2 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 94/35/CE, ale articolului 2 alineatele (1)-(6) și (8)-(10) din Directiva 94/36/CE și ale articolelor 2 și 4 din Directiva 95/2/CE, precum și ale anexelor la aceste directive.

(21)

Utilizările actuale ale aditivilor reglementați la articolele 6, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 nu ar trebui să fie afectate de transferul lor în lista Uniunii. Cu toate acestea, ar trebui să fie prevăzută o perioadă de tranziție pentru a permite operatorilor economici să se conformeze dispozițiilor prezentului regulament.

(22)

Este necesar să se clarifice excepția de la principiul transferului într-un produs alimentar compus altul decât cele prevăzute în anexa II, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. La articolul 3 din Directiva 95/2/CE și la articolul 3 din Directiva 94/36/CE, această excepție se aplica produselor alimentare care figurează în prezent în tabelele 1 și, respectiv, 2. În alte produse alimentare compuse care aparțin categoriilor enumerate în partea E (cum ar fi supe, sosuri, salate etc.), principiul transferului ar trebui să continue să se aplice.

(23)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1333/2008

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

(1)   Anexa II la Regulamentul (CE) nr 1333/2008, astfel cum a fost modificată prin prezentul regulament, se aplică de la 1 iunie 2013.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), următoarele mențiuni din anexa II la Regulamentul (CE) nr 1333/2008, astfel cum a fost modificată prin prezentul regulament, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament:

(a)

la punctul 3 din partea B, mențiunea referitoare la copolimerul metacrilat bazic (E 1205);

(b)

la punctul 12.1.2. din partea E, mențiunea referitoare la utilizarea dioxidului de siliciu (E 551) în înlocuitorii de sare;

(c)

la punctul 17.1 din partea E, mențiunea referitoare la utilizarea copolimerului metacrilat bazic (E 1205) în suplimentele alimentare solide.

(3)   Articolul 2 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 94/35/CE, articolul 2 alineatele (1)-(6), (8), (9) și (10) din Directiva 94/36/CE și articolele 2 și 4 din Directiva 95/2/CE, precum și anexele la aceste directive încetează să se aplice de la 1 iunie 2013.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului 3, mențiunea din anexa IV la Directiva 95/2/CE referitoare la utilizarea dioxidului de siliciu (E 551) în înlocuitorii de sare încetează să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)   Produsele alimentare care au fost introduse legal pe piață înainte de 1 iunie 2013, dar nu sunt conforme cu prezentul regulament, pot continua să fie comercializate până la data de valabilitate minimă a acestora sau până la data limită de consum.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 884/2007 se abrogă de la 1 iunie 2013.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 237, 10.9.1994, p. 3.

(3)  JO L 237, 10.9.1994, p. 13.

(4)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  JO L 80, 26.3.2010, p. 19.

(7)  Jurnalul EFSA (2008) 674, p. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  JO L 109, 30.4.2009, p. 10.

(12)  JO L 195, 27.7.2007, p. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Avizul Comitetului științific pentru alimentație umană privind prima serie de aditivi alimentari pentru diferite funcții tehnologice, Rapoartele SCF (seria 25, 1991).

(15)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

 

 


ANEXĂ

„ANEXA II

Lista Uniunii conținând aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare

PARTEA A

1.   Introducere

Prezenta listă a Uniunii include:

numele aditivului alimentar și numărul său E;

produsele alimentare în care poate fi adăugat;

condițiile în care poate fi utilizat aditivul alimentar;

restricțiile la vânzarea aditivului alimentar direct către consumatorul final.

2.   Dispoziții generale privind aditivii alimentari enumerați și condițiile de utilizare a acestora

1.

Numai substanțele enumerate în partea B pot fi utilizate ca aditivi în produsele alimentare.

2.

Aditivii nu pot fi utilizați decât în produsele alimentare și cu respectarea condițiilor prevăzute în partea E din prezenta anexă.

3.

În partea E din prezenta anexă, produsele alimentare sunt enumerate pe baza categoriilor de produse alimentare prevăzute în partea D din prezenta anexă, iar aditivii sunt grupați pe baza definițiilor prevăzute în partea C din prezenta anexă.

4.

Lacurile de aluminiu preparate pe baza coloranților enumerați sunt autorizate.

5.

Coloranții E 123, E 127, E 160b, E 173 și E 180 nu pot fi vânduți direct către consumatori.

6.

Substanțele cu numerele E 407, E 407a și E 440 pot fi standardizate cu zaharuri, cu condiția ca această precizare să apară în completarea numărului și a denumirii lor.

7.

Atunci când este etichetat «pentru uz alimentar», nitritul poate fi vândut doar în amestec cu sare sau cu un înlocuitor de sare.

8.

Principiul transferului, prevăzut la articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, nu se aplică produselor alimentare enumerate în tabelul 1, în ceea ce privește aditivii alimentari în general, și în tabelul 2, în ceea ce privește coloranții alimentari.

Tabelul 1

Produse alimentare în care prezența unui aditiv nu poate fi autorizată în temeiul principiului transferului, prevăzut la articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008

1

Produse alimentare neprelucrate, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008

2

Miere, astfel cum este definită în Directiva 2001/110/CE a Consiliului (1)

3

Uleiuri și grăsimi de origine animală sau vegetală neemulsionate

4

Unt

5

Lapte pasteurizat și sterilizat nearomatizat (inclusiv UHT) și smântână integrală pasteurizată nearomatizată (cu excepția smântânii cu conținut redus de grăsimi)

6

Produse lactate fermentate nearomatizate, netratate termic după fermentare

7

Lapte bătut nearomatizat (cu excepția laptelui bătut sterilizat)

8

Apă minerală naturală, astfel cum este definită în Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), și apă de izvor, precum și toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate

9

Cafea (cu excepția cafelei solubile aromate) și extracte de cafea

10

Frunze de ceai nearomatizate

11

Zaharuri, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/111/CE a Consiliului (3)

12

Paste făinoase uscate, cu excepția pastelor fără gluten și/sau a pastelor destinate regimurilor alimentare hipoproteice, în conformitate cu Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4)

Tabelul 2

Produse alimentare în care prezența unui colorant alimentar nu poate fi autorizată în temeiul principiului transferului, prevăzut la articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008

1

Produse alimentare neprelucrate, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008

2

Toate apele îmbuteliate sau ambalate

3

Lapte, lapte integral, semidegresat și degresat, pasteurizat sau sterilizat (inclusiv prin sterilizare UHT) (nearomatizat)

4

Lapte cu ciocolată

5

Lapte fermentat (nearomatizat)

6

Tipuri de lapte conservat, astfel cum sunt menționate în Directiva 2001/114/CE a Consiliului (5) (nearomatizat)

7

Lapte bătut (nearomatizat)

8

Smântână și smântână praf (nearomatizate)

9

Uleiuri și grăsimi de origine animală sau vegetală

10

Brânză maturată și nematurată (nearomatizată)

11

Unt din lapte de oaie și de capră

12

Ouă și produse din ouă, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004

13

Făină și alte produse de morărit și amidonuri

14

Pâine și produse similare

15

Paste făinoase și gnocchi

16

Zaharuri, inclusiv toate mono- și dizaharidele

17

Pastă de tomate și tomate conservate în cutii sau sticle

18

Sosuri pe bază de tomate

19

Sucuri de fructe și nectar de fructe, astfel cum sunt menționate în Directiva 2001/112/CE a Consiliului (6), și sucuri din legume și nectaruri de legume

20

Fructe, legume (inclusiv cartofi) și ciuperci – conservate în cutii, sticle sau deshidratate; fructe, legume (inclusiv cartofi) și ciuperci prelucrate

21

Gemuri extra, jeleuri extra și piure de castane, astfel cum sunt menționate în Directiva 2001/113/CE a Consiliului (7)crème de pruneaux

22

Pește, moluște și crustacee, carne, carne de pui și de vânat, precum și preparate din acestea, dar fără să includă mâncarea preparată care le conține ca ingrediente

23

Produse din cacao și componente de ciocolată din produsele de ciocolată, astfel cum sunt menționate în Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8)

24

Cafea prăjită, ceai, infuzii de plante și fructe, cicoare; extracte de ceai și de infuzii de plante și de fructe și de cicoare; preparate de ceai, de plante, de fructe și de cereale pentru infuzii, precum și amestecuri sau amestecuri solubile din aceste produse

25

Sare, înlocuitori de sare, condimente și amestecuri de condimente

26

Vin și alte produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (9), astfel cum sunt enumerate în anexa I partea XII

27

Băuturi spirtoase definite la punctele 1-14 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10), rachiuri (urmate de numele fructului) obținute prin macerare și distilare și London Gin (punctele 16 și, respectiv, 22 din anexa II)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino sau Maraskino și Mistrà, astfel cum sunt definite punctele 38, 39 și, respectiv, 43 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008

28

Sangria, Clarea și Zurra, astfel cum sunt menționate în Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (11)

29

Oțet de vin, reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, astfel cum figurează în anexa I partea XII

30

Alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, conform Directivei 2009/39/CE, inclusiv alimentele pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică

31

Miere, astfel cum este definită în Directiva 2001/110/CE

32

Malț și produse din malț

PARTEA B

LISTA TUTUROR ADITIVILOR

1.   Coloranți

Numărul E

Denumire

E 100

Curcumină

E 101

Riboflavine

E 102

Tartrazină

E 104

Galben de chinolină

E 110

Galben Sunset (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

E 120

Coșenilă, acid carminic, carmine

E 122

Azorubină, carmoizină

E 123

Amarant

E 124

Ponceau 4R, Roșu coșenilă A

E 127

Eritrozină

E 129

Roșu Allura AC

E 131

Albastru patent V

E 132

Indigotină, carmin indigo

E 133

Albastru briliant FCF

E 140

Clorofile și clorofiline

E 141

Complecși de cupru ai clorofilelor și clorofilinelor

E 142

Verde S

E 150a

Caramel simplu (12)

E 150b

Caramel de sulfit caustic

E 150c

Caramel amoniacal

E 150d

Caramel cu sulfit de amoniu

E 151

Negru briliant BN, negru PN

E 153

Cărbune vegetal

E 155

Brun HT

E 160a

Caroteni

E 160b

Annatto, bixină, norbixină

E 160c

Extract de ardei roșu, capsantină, capsorubină

E 160d

Licopen

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

E 161b

Luteină

E 161g

Cantaxantină (13)

E 162

Roșu sfeclă, betanină

E 163

Antocianine

E 170

Carbonat de calciu

E 171

Dioxid de titan

E 172

Oxizi și hidroxizi de fier

E 173

Aluminiu

E 174

Argint

E 175

Aur

E 180

Litolrubină BK

2.   Îndulcitori

Numărul E

Denumire

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 950

Acesulfam-K

E 951

Aspartam

E 952

Ciclamați

E 953

Izomalt

E 954

Zaharine

E 955

Sucraloză

E 957

Taumatină

E 959

Neohesperidină DC

E 961

Neotam

E 962

Sare de aspartam-acesulfam

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitol

E 967

Xilitol

E 968

Eritritol

3.   Aditivi alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii

Numărul E

Denumire

E 170

Carbonat de calciu

E 200

Acid sorbic

E 202

Sorbat de potasiu

E 203

Sorbat de calciu

E 210

Acid benzoic (14)

E 211

Benzoat de sodiu (14)

E 212

Benzoat de potasiu (14)

E 213

Benzoat de calciu (14)

E 214

P-hidroxibenzoat de etil

E 215

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de etil

E 218

P-hidroxibenzoat de metil

E 219

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de metil

E 220

Dioxid de sulf

E 221

Sulfit de sodiu

E 222

Sulfit acid de sodiu

E 223

Metabisulfit de sodiu

E 224

Metabisulfit de potasiu

E 226

Sulfit de calciu

E 227

Sulfit acid de calciu

E 228

Sulfit acid de potasiu

E 234

Nizină

E 235

Natamicină

E 239

Hexametilentetramină

E 242

Dicarbonat de dimetil

E 249

Nitrit de potasiu

E 250

Nitrit de sodiu

E 251

Nitrat de sodiu

E 252

Nitrat de potasiu

E 260

Acid acetic

E 261

Acetat de potasiu

E 262

Acetați de sodiu

E 263

Acetat de calciu

E 270

Acid lactic

E 280

Acid propionic

E 281

Propionat de sodiu

E 282

Propionat de calciu

E 283

Propionat de potasiu

E 284

Acid boric

E 285

Tetraborat de sodiu (borax)

E 290

Dioxid de carbon

E 296

Acid malic

E 297

Acid fumaric

E 300

Acid ascorbic

E 301

Ascorbat de sodiu

E 302

Ascorbat de calciu

E 304

Esteri ai acidului ascorbic cu acizi grași

E 306

Extract bogat în tocoferol

E 307

Alfa-tocoferol

E 308

Gama-tocoferol

E 309

Delta-tocoferol

E 310

Galat de propil

E 311

Galat de octil

E 312

Galat de dodecil

E 315

Acid eritorbic

E 316

Eritorbat de sodiu

E 319

Butilhidrochinonă terțiară (TBHQ)

E 320

Butilhidroxianisol (BHA)

E 321

Butilhidroxitoluen (BHT)

E 322

Lecitine

E 325

Lactat de sodiu

E 326

Lactat de potasiu

E 327

Lactat de calciu

E 330

Acid citric

E 331

Citrați de sodiu

E 332

Citrați de potasiu

E 333

Citrați de calciu

E 334

Acid tartric (L(+)–)

E 335

Tartrați de sodiu

E 336

Tartrați de potasiu

E 337

Tartrat de sodiu și potasiu

E 338

Acid fosforic

E 339

Fosfați de sodiu

E 340

Fosfați de potasiu

E 341

Fosfați de calciu

E 343

Fosfați de magneziu

E 350

Malați de sodiu

E 351

Malat de potasiu

E 352

Malați de calciu

E 353

Acid metatartric

E 354

Tartrat de calciu

E 355

Acid adipic

E 356

Adipat de sodiu

E 357

Adipat de potasiu

E 363

Acid succinic

E 380

Citrat triamonic

E 385

Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)

E 392

Extracte de rozmarin

E 400

Acid alginic

E 401

Alginat de sodiu

E 402

Alginat de potasiu

E 403

Alginat de amoniu

E 404

Alginat de calciu

E 405

Alginat de propan-1, 2-diol

E 406

Agar

E 407a

Algă marină Eucheuma prelucrată

E 407

Caragenan

E 410

Gumă din semințe de carruba

E 412

Gumă de guar

E 413

Tragacant

E 414

Gumă arabică (gumă de acacia)

E 415

Gumă de xantan

E 416

Gumă Karaya

E 417

Gumă Tara

E 418

Gumă Gellan

E 422

Glicerol

E 425

Konjac

E 426

Hemiceluloză de soia

E 427

Guma cassia

E 431

Stearat de polioxietilenă (40)

E 432

Monolaurat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 20)

E 433

Monooleat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 40)

E 435

Monostearat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 60)

E 436

Tristearat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 65)

E 440

Pectine

E 442

Fosfatide de amoniu

E 444

Acetat izobutirat de zaharoză

E 445

Esteri glicerici ai rășinilor din lemn

E 450

Difosfați

E 451

Trifosfați

E 452

Polifosfați

E 459

Beta-ciclodextrină

E 460

Celuloză

E 461

Metilceluloză

E 462

Etilceluloză

E 463

Hidroxipropilceluloză

E 464

Hidroxipropilmetilceluloză

E 465

Etilmetilceluloză

E 466

Carboximetilceluloză, carboximetilceluloză de sodiu, gumă de celuloză

E 468

Carboximetilceluloză de sodiu reticulată, gumă de celuloză cu structură reticulată

E 469

Carboximetilceluloză hidrolizată enzimatic, gumă de celuloză hidrolizată enzimatic

E 470a

Săruri de sodiu, potasiu și calciu ale acizilor grași

E 470b

Săruri de magneziu ale acizilor grași

E 471

Mono- și digliceride ale acizilor grași

E 472a

Esteri ai acidului acetic cu mono- și digliceridele acizilor grași

E 472b

Esteri ai acidului lactic cu mono- și digliceridele acizilor grași

E 472c

Esteri ai acidului citric cu mono- și digliceridele acizilor grași

E 472d

Esteri ai acidului tartric cu mono- și digliceridele acizilor grași

E 472e

Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași

E 472f

Amestec de esteri ai acidului acetic și ai acidului tartric cu mono- și digliceridele acizilor grași

E 473

Esteri ai zaharozei cu acizi grași

E 474

Zaharogliceride

E 475

Esteri poliglicerici ai acizilor grași

E 476

Poliricinoleat de poliglicerină

E 477

Esteri ai propan-1,2-diolului cu aciziir grași

E 479b

Ulei din semințe de soia oxidat termic interacționat cu mono- și digliceride ale acizilor grași

E 481

Stearoil-2-lactilat de sodiu

E 482

Stearoil-2-lactilat de calciu

E 483

Tartrat de stearil

E 491

Monostearat de sorbitan

E 492

Tristearat de sorbitan

E 493

Monolaurat de sorbitan

E 494

Monooleat de sorbitan

E 495

Monopalmitat de sorbitan

E 500

Carbonați de sodiu

E 501

Carbonați de potasiu

E 503

Carbonați de amoniu

E 504

Carbonați de magneziu

E 507

Acid clorhidric

E 508

Clorură de potasiu

E 509

Clorură de calciu

E 511

Clorură de magneziu

E 512

Clorură stanoasă

E 513

Acid sulfuric

E 514

Sulfați de sodiu

E 515

Sulfați de potasiu

E 516

Sulfat de calciu

E 517

Sulfat de amoniu

E 520

Sulfat de aluminiu

E 521

Sulfat de aluminiu și sodiu

E 522

Sulfat de aluminiu și potasiu

E 523

Sulfat de aluminiu și amoniu

E 524

Hidroxid de sodiu

E 525

Hidroxid de potasiu

E 526

Hidroxid de calciu

E 527

Hidroxid de amoniu

E 528

Hidroxid de magneziu

E 529

Oxid de calciu

E 530

Oxid de magneziu

E 535

Ferocianură de sodiu

E 536

Ferocianură de potasiu

E 538

Ferocianură de calciu

E 541

Fosfat acid de aluminiu și sodiu

E 551

Dioxid de siliciu

E 552

Silicat de calciu

E 553a

Silicat de magneziu

E 553b

Talc

E 554

Silicat de aluminiu și sodiu

E 555

Silicat de aluminiu și potasiu

E 556

Silicat de aluminiu și calciu

E 558

Bentonită

E 559

Silicat de aluminiu (Kaolin)

E 570

Acizi grași

E 574

Acid gluconic

E 575

Glucono-delta-lactonă

E 576

Gluconat de sodiu

E 577

Gluconat de potasiu

E 578

Gluconat de calciu

E 579

Gluconat feros

E 585

Lactat feros

E 586

4-hexilrezorcinol

E 620

Acid glutamic

E 621

Monoglutamat de sodiu

E 622

Monoglutamat de potasiu

E 623

Diglutamat de calciu

E 624

Monoglutamat de amoniu

E 625

Diglutamat de magneziu

E 626

Acid guanilic

E 627

Guanilat disodic

E 628

Guanilat dipotasic

E 629

Guanilat de calciu

E 630

Acid inozinic

E 631

Inozinat disodic

E 632

Inozinat dipotasic

E 633

Inozinat de calciu

E 634

5′-ribonucleotide de calciu

E 635

5′-ribonucleotide disodice

E 640

Glicină și sarea sa de sodiu

E 650

Acetat de zinc

E 900

Dimetilpolisiloxan

E 901

Ceară de albine, albă și galbenă

E 902

Ceară de candelilla

E 903

Ceară de carnauba

E 904

Șelac

E 905

Ceară microcristalină

E 907

Poli-1-decenă hidrogenată

E 912

Esteri ai acidului montanic

E 914

Ceară polietilenică oxidată

E 920

L-cisteină

E 927b

Carbamidă

E 938

Argon

E 939

Heliu

E 941

Azot

E 942

Protoxid de azot

E 943a

Butan

E 943b

Izobutan

E 944

Propan

E 948

Oxigen

E 949

Hidrogen

E 999

Extract de Quillaia

E 1103

Invertază

E 1105

Lizozim

E 1200

Polidextroză

E 1201

Polivinilpirolidonă

E 1202

Polivinilpolipirolidonă

E 1203

Alcool polivinilic (PVA)

E 1204

Pululan

E 1205

Copolimer metacrilat bazic

E 1404

Amidon oxidat

E 1410

Fosfat de monoamidon

E 1412

Fosfat de diamidon

E 1413

Fosfat de diamidon fosfatat

E 1414

Fosfat de diamidon acetilat

E 1420

Amidon acetilat

E 1422

Adipat de diamidon acetilat

E 1440

Amidon hidroxipropilic

E 1442

Fosfat de diamidon hidroxipropilat

E 1450

Octenil succinat de amidon și sodiu

E 1451

Amidon oxidat acetilat

E 1452

Octenilsuccinat de amidon și aluminiu

E 1505

Trietil citrat

E 1517

Diacetat de glicerină (diacetină)

E 1518

Triacetat de glicerină (triacetină)

E 1519

Alcool benzilic

E 1520

Propan-1,2-diol (propilenglicol)

E 1521

Polietilenglicol

PARTEA C

DEFINIȚIILE GRUPURILOR DE ADITIVI

1.   Grupa I

Numărul E

Denumire

Concentrație maximă specifică

E 170

Carbonat de calciu

quantum satis

E 260

Acid acetic

quantum satis

E 261

Acetat de potasiu

quantum satis

E 262

Acetați de sodiu

quantum satis

E 263

Acetat de calciu

quantum satis

E 270

Acid lactic

quantum satis

E 290

Dioxid de carbon

quantum satis

E 296

Acid malic

quantum satis

E 300

Acid ascorbic

quantum satis

E 301

Ascorbat de sodiu

quantum satis

E 302

Ascorbat de calciu

quantum satis

E 304

Esteri ai acidului ascorbic cu acizi grași

quantum satis

E 306

Extract bogat în tocoferol

quantum satis

E 307

Alfa-tocoferol

quantum satis

E 308

Gama-tocoferol

quantum satis

E 309

Delta-tocoferol

quantum satis

E 322

Lecitine

quantum satis

E 325

Lactat de sodiu

quantum satis

E 326

Lactat de potasiu

quantum satis

E 327

Lactat de calciu

quantum satis

E 330

Acid citric

quantum satis

E 331

Citrați de sodiu

quantum satis

E 332

Citrați de potasiu

quantum satis

E 333

Citrați de calciu

quantum satis

E 334

Acid tartric (L(+)–)

quantum satis

E 335

Tartrați de sodiu

quantum satis

E 336

Tartrați de potasiu

quantum satis

E 337

Tartrat de sodiu și potasiu

quantum satis

E 350

Malați de sodiu

quantum satis

E 351

Malat de potasiu

quantum satis

E 352

Malați de calciu

quantum satis

E 354

Tartrat de calciu

quantum satis

E 380

Citrat triamonic

quantum satis

E 400

Acid alginic

quantum satis  (15)

E 401

Alginat de sodiu

quantum satis  (15)

E 402

Alginat de potasiu

quantum satis  (15)

E 403

Alginat de amoniu

quantum satis  (15)

E 404

Alginat de calciu

quantum satis  (15)

E 406

Agar

quantum satis  (15)

E 407

Caragenan

quantum satis  (15)

E 407a

Algă Euchema prelucrată

quantum satis  (15)

E 410

Gumă din semințe de carruba

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Gumă de guar

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragacant

quantum satis  (15)

E 414

Gumă arabică (gumă de acacia)

quantum satis  (15)

E 415

Gumă de xantan

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Gumă Tara

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gumă Gellan

quantum satis  (15)  (16)

E 422

Glicerol

quantum satis

E 425

Konjac

(i)

gumă Konjac

(ii)

glucomanan de Konjac

10 g/kg, individual sau în combinație (15)  (17)

E 440

Pectine

quantum satis  (15)

E 460

Celuloză

quantum satis

E 461

Metilceluloză

quantum satis

E 462

Etilceluloză

quantum satis

E 463

Hidroxipropilceluloză

quantum satis

E 464

Hidroxipropilmetilceluloză

quantum satis

E 465

Etilmetilceluloză

quantum satis

E 466

Carboximetilceluloză

quantum satis

E 469

Carboximetilceluloză hidrolizată enzimatic

quantum satis

E 470a

Săruri de sodiu, potasiu și calciu ale acizilor grași

quantum satis

E 470b

Săruri de magneziu ale acizilor grași

quantum satis

E 471

Mono- și digliceride ale acizilor grași

quantum satis

E 472a

Esteri ai acidului acetic cu mono- și digliceridele acizilor grași

quantum satis

E 472b

Esteri ai acidului lactic cu mono- și digliceridele acizilor grași

quantum satis

E 472c

Esteri ai acidului citric cu mono- și digliceridele acizilor grași

quantum satis

E 472d

Esteri ai acidului tartric cu mono- și digliceridele acizilor grași

quantum satis

E 472e

Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași

quantum satis

E 472f

Amestec de esteri ai acidului acetic și ai acidului tartric cu mono- și digliceridele acizilor grași

quantum satis

E 500

Carbonați de sodiu

quantum satis

E 501

Carbonați de potasiu

quantum satis

E 503

Carbonați de amoniu

quantum satis

E 504

Carbonați de magneziu

quantum satis

E 507

Acid clorhidric

quantum satis

E 508

Clorură de potasiu

quantum satis

E 509

Clorură de calciu

quantum satis

E 511

Clorură de magneziu

quantum satis

E 513

Acid sulfuric

quantum satis

E 514

Sulfați de sodiu

quantum satis

E 515

Sulfați de potasiu

quantum satis

E 516

Sulfat de calciu

quantum satis

E 524

Hidroxid de sodiu

quantum satis

E 525

Hidroxid de potasiu

quantum satis

E 526

Hidroxid de calciu

quantum satis

E 527

Hidroxid de amoniu

quantum satis

E 528

Hidroxid de magneziu

quantum satis

E 529

Oxid de calciu

quantum satis

E 530

Oxid de magneziu

quantum satis

E 570

Acizi grași

quantum satis

E 574

Acid gluconic

quantum satis

E 575

Glucono-delta-lactonă

quantum satis

E 576

Gluconat de sodiu

quantum satis

E 577

Gluconat de potasiu

quantum satis

E 578

Gluconat de calciu

quantum satis

E 640

Glicină și sarea sa de sodiu

quantum satis

E 920

L-cisteină

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Heliu

quantum satis

E 941

Azot

quantum satis

E 942

Protoxid de azot

quantum satis

E 948

Oxigen

quantum satis

E 949

Hidrogen

quantum satis

E 1103

Invertază

quantum satis

E 1200

Polidextroză

quantum satis

E 1404

Amidon oxidat

quantum satis

E 1410

Fosfat de monoamidon

quantum satis

E 1412

Fosfat de diamidon

quantum satis

E 1413

Fosfat de diamidon fosfatat

quantum satis

E 1414

Fosfat de diamidon acetilat

quantum satis

E 1420

Amidon acetilat

quantum satis

E 1422

Adipat de diamidon acetilat

quantum satis

E 1440

Amidon hidroxipropilic

quantum satis

E 1442

Fosfat de diamidon hidroxipropilic

quantum satis

E 1450

Octenil succinat de amidon și sodiu

quantum satis

E 1451

Amidon oxidat acetilat

quantum satis

E 620

Acid glutamic

10 g/kg, individual sau în combinație, exprimată ca acid glutamic

E 621

Monoglutamat de sodiu

E 622

Monoglutamat de potasiu

E 623

Diglutamat de calciu

E 624

Monoglutamat de amoniu

E 625

Diglutamat de magneziu

E 626

Acid guanilic

500 mg/kg, individual sau în combinație, exprimată ca acid guanilic

E 627

Guanilat disodic

E 628

Guanilat dipotasic

E 629

Guanilat de calciu

E 630

Acid inozinic

E 631

Inozinat disodic

E 632

Inozinat dipotasic

E 633

Inozinat de calciu

E 634

5′-ribonucleotide de calciu

E 635

5′-ribonucleotide disodice

E 420

Sorbitoli

quantum satis (în alte scopuri decât cele de îndulcire)

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitol

E 967

Xilitol

E 968

Eritritol

2.   Grupa II: Coloranți alimentari autorizați quantum satis

Numărul E

Denumire

E 101

Riboflavine

E 140

Clorofile, clorofiline

E 141

Complecși de cupru ai clorofilelor și clorofilinelor

E 150a

Caramel simplu

E 150b

Caramel de sulfit caustic

E 150c

Caramel amoniacal

E 150d

Caramel cu sulfit de amoniu

E 153

Cărbune vegetal

E 160a

Caroteni

E 160c

Extract de ardei roșu, capsantină, capsorubină

E 162

Roșu sfeclă, betanină

E 163

Antocianine

E 170

Carbonat de calciu

E 171

Dioxid de titan

E 172

Oxizi și hidroxizi de fier

3.   Grupa III: Coloranți alimentari cu limită maximă combinată

Numărul E

Denumire

E 100

Curcumină

E 102

Tartrazină

E 104

Galben de chinolină

E 110

Galben Sunset (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

E 120

Coșenilă, acid carminic, carmine

E 122

Azorubină, carmoizină

E 124

Ponceau 4R, roșu coșenilă A

E 129

Roșu Allura AC

E 131

Albastru patent V

E 132

Indigotină, carmin indigo

E 133

Albastru briliant FCF

E 142

Verde S

E 151

Negru briliant BN, negru BN

E 155

Brun HT

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

E 161b

Luteină

4.   Grupa IV: Polioli

Numărul E

Denumire

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitol

E 967

Xilitol

E 968

Eritritol

5.   Alți aditivi care pot fi reglementați în combinație

(a)   E 200-203: Acid sorbic – sorbați (SA)

Numărul E

Denumire

E 200

Acid sorbic

E 202

Sorbat de potasiu

E 203

Sorbat de calciu

(b)   E 210-213: Acid benzoic – benzoați (BA)

Numărul E

Denumire

E 210

Acid benzoic

E 211

Benzoat de sodiu

E 212

Benzoat de potasiu

E 213

Benzoat de calciu

(c)   E 200-213: Acid sorbic – sorbați; acid benzoic – benzoați (SA + BA)

Numărul E

Denumire

E 200

Acid sorbic

E 202

Sorbat de potasiu

E 203

Sorbat de calciu

E 210

Acid benzoic

E 211

Benzoat de sodiu

E 212

Benzoat de potasiu

E 213

Benzoat de calciu

(d)   E 200-219: Acid sorbic – sorbați; acid benzoic – benzoați; p-hidroxibenzoați (SA + BA + PHB)

Numărul E

Denumire

E 200

Acid sorbic

E 202

Sorbat de potasiu

E 203

Sorbat de calciu

E 210

Acid benzoic

E 211

Benzoat de sodiu

E 212

Benzoat de potasiu

E 213

Benzoat de calciu

E 214

P-hidroxibenzoat de etil

E 215

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de etil

E 218

P-hidroxibenzoat de metil

E 219

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de metil

(e)   E 200-203; 214-219: Acid sorbic – sorbați; p-hidroxibenzoați (SA + PHB)

Numărul E

Denumire

E 200

Acid sorbic

E 202

Sorbat de potasiu

E 203

Sorbat de calciu

E 214

P-hidroxibenzoat de etil

E 215

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de etil

E 218

P-hidroxibenzoat de metil

E 219

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de metil

(f)   E 214-219: p-hidroxibenzoați (PHB)

Numărul E

Denumire

E 214

P-hidroxibenzoat de etil

E 215

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de etil

E 218

P-hidroxibenzoat de metil

E 219

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de metil

(g)   E 220-228: Dioxid de sulf – sulfiți

Numărul E

Denumire

E 220

Dioxid de sulf

E 221

Sulfit de sodiu

E 222

Sulfit acid de sodiu

E 223

Metabisulfit de sodiu

E 224

Metabisulfit de potasiu

E 226

Sulfit de calciu

E 227

Sulfit acid de calciu

E 228

Sulfit acid de potasiu

(h)   E 249-250: Nitriți

Numărul E

Denumire

E 249

Nitrit de potasiu

E 250

Nitrit de sodiu

(i)   E 251-252: Nitrați

Numărul E

Denumire

E 251

Nitrat de sodiu

E 252

Nitrat de potasiu

(j)   E 280-283: Acid propionic – propionați

Numărul E

Denumire

E 280

Acid propionic

E 281

Propionat de sodiu

E 282

Propionat de calciu

E 283

Propionat de potasiu

(k)   E 310-320: Galați, TBHQ și BHA

Numărul E

Denumire

E 310

Galat de propil

E 311

Galat de octil

E 312

Galat de dodecil

E 319

Butilhidrochinonă terțiară (TBHQ)

E 320

Butilhidroxianisol (BHA)

(l)   E 338-341, E 343 și E 450-452: Acid fosforic – fosfați – di-, tri- și polifosfați

Numărul E

Denumire

E 338

Acid fosforic

E 339

Fosfați de sodiu

E 340

Fosfați de potasiu

E 341

Fosfați de calciu

E 343

Fosfați de magneziu

E 450

Difosfați

E 451

Trifosfați

E 452

Polifosfați

(m)   E 355-357: Acid adipic – adipați

Numărul E

Denumire

E 355

Acid adipic

E 356

Adipat de sodiu

E 357

Adipat de potasiu

(n)   E 432-436: Polisorbați

Numărul E

Denumire

E 432

Monolaurat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 20)

E 433

Monooleat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 40)

E 435

Monostearat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 60)

E 436

Tristearat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 65)

(o)   E 473-474: Esteri ai zaharozei cu acizi grași, zaharogliceride

Numărul E

Denumire

E 473

Esteri ai zaharozei cu acizi grași

E 474

Zaharogliceride

(p)   E 481-482: Stearoil-2-lactilați

Numărul E

Denumire

E 481

Stearoil-2-lactilat de sodiu

E 482

Stearoil-2-lactilat de calciu

(q)   E 491-495: Esteri de sorbitan

Numărul E

Denumire

E 491

Monostearat de sorbitan

E 492

Tristearat de sorbitan

E 493

Monolaurat de sorbitan

E 494

Monooleat de sorbitan

E 495

Monopalmitat de sorbitan

(r)   E 520-523: Sulfați de aluminiu

Numărul E

Denumire

E 520

Sulfat de aluminiu

E 521

Sulfat de aluminiu și sodiu

E 522

Sulfat de aluminiu și potasiu

E 523

Sulfat de aluminiu și amoniu

(s)   E 551-559: Dioxid de siliciu – silicați

Numărul E

Denumire

E 551

Dioxid de siliciu

E 552

Silicat de calciu

E 553a

Silicat de magneziu

E 553b

Talc

E 554

Silicat de aluminiu și sodiu

E 555

Silicat de aluminiu și potasiu

E 556

Silicat de aluminiu și calciu

E 559

Silicat de aluminiu (Kaolin)

(t)   E 620-625: Acid glutamic – glutamați

Numărul E

Denumire

E 620

Acid glutamic

E 621

Monoglutamat de sodiu

E 622

Monoglutamat de potasiu

E 623

Diglutamat de calciu

E 624

Monoglutamat de amoniu

E 625

Diglutamat de magneziu

(u)   E 626-635: Ribonucleotide

Numărul E

Denumire

E 626

Acid guanilic

E 627

Guanilat disodic

E 628

Guanilat dipotasic

E 629

Guanilat de calciu

E 630

Acid inozinic

E 631

Inozinat disodic

E 632

Inozinat dipotasic

E 633

Inozinat de calciu

E 634

5′-ribonucleotide de calciu

E 635

5′-ribonucleotide disodice

PARTEA D

CATEGORII DE PRODUSE ALIMENTARE

Număr

Denumire

0.

Toate categoriile de produse alimentare

01.

Produse lactate și analogi

01.1.

Lapte pasteurizat și sterilizat nearomatizat (inclusiv UHT)

01.2.

Produse lactate fermentate nearomatizate, inclusiv lapte bătut natural nearomatizat (cu excepția laptelui bătut sterilizat) netratat termic după fermentare

01.3.

Produsele lactate fermentate nearomatizate, tratate termic după fermentare

01.4.

Produse lactate fermentate aromatizate, inclusiv produse tratate termic

01.5.

Lapte deshidratat, astfel cum este definit în Directiva 2001/114/CE

01.6.

Smântână și smântână praf

01.6.1.

Smântână pasteurizată nearomatizată (cu excepția smântânii cu conținut redus de grăsime)

01.6.2.

Produse nearomatizate pe bază de smântână fermentate cu fermenți vii și produse de substituție cu un conținut de grăsime mai mic de 20 %

01.6.3.

Alte tipuri de smântână

01.7.

Brânză și brânzeturi

01.7.1.

Brânză nematurată, cu excepția produselor de la categoria 16

01.7.2.

Brânză maturată

01.7.3.

Coajă comestibilă de brânză

01.7.4.

Brânză din zer

01.7.5.

Brânză topită

01.7.6.

Brânzeturi (cu excepția produselor de la categoria 16)

01.8.

Analogi de produse lactate, inclusiv preparate de albire a băuturilor

02.

Grăsimi și uleiuri și emulsii de grăsimi și uleiuri

02.1.

Grăsimi și uleiuri practic anhidre (cu excepția grăsimilor lactate anhidre)

02.2.

Emulsii de grăsimi și uleiuri, în principal de tip apă în ulei

02.2.1.

Unt și unt concentrat și ulei de unt și grăsimi lactate anhidre

02.2.2.

Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide

02.3.

Spray de ulei comestibil vegetal pentru ungerea tăvilor

03.

Înghetață

04.

Fructe și legume

04.1.

Fructe și legume neprelucrate

04.1.1.

Fructe și legume proaspete întregi

04.1.2.

Fructe și legume descojite, tăiate și mărunțite

04.1.3.

Fructe și legume congelate

04.2.

Fructe și legume prelucrate

04.2.1.

Fructe și legume uscate

04.2.2.

Fructe și legume în oțet, ulei sau saramură

04.2.3.

Fructe și legume conservate în cutii sau borcane

04.2.4.

Preparate din fructe și legume, cu excepția produselor de la punctul 5.4

04.2.4.1.

Preparate din fructe și legume, cu excepția compoturilor

04.2.4.2.

Compoturi, cu excepția produselor de la categoria 16

04.2.5.

Gem, jeleuri și marmelade și alte produse similare

04.2.5.1.

Gemuri extra și jeleuri extra, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/113/CE

04.2.5.2.

Gem, jeleuri și marmelade și piure de castane îndulcit, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/113/CE

04.2.5.3.

Alte preparate tartinabile similare din fructe și legume

04.2.5.4.

Unt de fructe cu coajă lemnoasă și preparate tartinabile din fructe cu coajă lemnoasă

04.2.6.

Produse din cartofi prelucrați

05.

Produse de cofetărie

05.1.

Produse din cacao și ciocolată reglementate de Directiva 2000/36/CE

05.2.

Alte produse de cofetărie, inclusiv dropsuri pentru împrospătarea respirației

05.4.

Gumă de mestecat

05.3.

Decorațiuni, învelișuri și umpluturi, cu excepția umpluturilor pe bază de fructe de la categoria 4.2.4

06.

Cereale și produse pe bază de cereale

06.1.

Boabe de cereale întregi, sfărâmate, sau transformate în fulgi

06.2.

Făinuri și amidonuri

06.2.1.

Făinuri și alte produse de morărit și amidonuri

06.2.2.

Amidonuri

06.3.

Cereale pentru micul dejun

06.4.

Paste făinoase

06.4.1.

Paste făinoase proaspete

06.4.2.

Paste făinoase uscate

06.4.3.

Paste făinoase proaspete preparate în prealabil

06.4.4.

Gnocchi din cartofi

06.4.5.

Umpluturi pentru paste alimentare umplute (ravioli și alte paste similare)

06.5.

Tăiței

06.6.

Aluaturi

06.7.

Cereale preparate în prealabil (prefierte) sau prelucrate

07.

Produse de panificație

07.1.

Pâine și chifle

07.1.1.

Pâine preparată exclusiv cu următoarele ingrediente: făină de grâu, apă, drojdie sau agent de fermentare, sare

07.1.2.

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2.

Produse fine de panificație

08.

Carne

08.1.

Carne neprelucrată

08.1.1.

Carne neprelucrată, alta decât preparatele din carne definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004

08.1.2.

Preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004

08.2.

Carne prelucrată

08.2.1.

Carne prelucrată netratată termic

08.2.2.

Carne prelucrată tratată termic

08.2.3.

Membrane și învelișuri și decorațiuni pentru carne

08.2.4.

Produse din carne conservate în mod tradițional, cu prevederi specifice referitoare la nitriți și nitrați

08.2.4.1.

Produse tradiționale din carne conservate prin imersie în soluție de saramură (produse din carne conservate prin imersie în soluție de conservare care conține nitriți și/sau nitrați, sare și alte componente)

08.2.4.2.

Produse tradiționale din carne, conservate prin uscare (procedeul de conservare prin uscare presupune aplicarea uscată a amestecului de conservare care conține nitriți și/sau nitrați, sare și alte componente pe suprafața cărnii, urmată de o perioadă de stabilizare/maturare)

08.2.4.3.

Alte produse din carne, conservate în mod tradițional (procedeele de conservare prin imersie și conservare prin uscare, utilizate în combinație sau cele în care se includ nitrit și/sau nitrat într-un produs compus sau în care soluția de conservare se injectează în produs înainte de preparare)

09.

Pește și produse de pescărie

09.1.

Pește și produse de pescărie neprelucrate

09.1.1.

Pește neprelucrat

09.1.2.

Moluște și crustacee neprelucrate

09.2.

Pește și produse de pescărie prelucrate, inclusiv moluște și crustacee

09.3.

Icre

10.

Ouă și produse din ouă

10.1.

Ouă neprelucrate

10.2.

Ouă și produse din ouă prelucrate

11.

Zaharuri, siropuri, miere și îndulcitori de masă

11.1.

Zaharuri și siropuri, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/111/CE

11.2.

Alte zaharuri și siropuri

11.3.

Miere, astfel cum este definită în Directiva 2001/110/CE

11.4.

Îndulcitori de masă

11.4.1.

Îndulcitori de masă sub formă lichidă

11.4.2.

Îndulcitori de masă sub formă de pudră

11.4.3.

Îndulcitori de masă sub formă de tablete

12.

Săruri, condimente, supe, sosuri, salate și produse proteice

12.1.

Sare și înlocuitori de sare

12.1.1.

Sare

12.1.2.

Înlocuitori de sare

12.2.

Ierburi, condimente, produse de asezonare

12.2.1.

Ierburi și condimente

12.2.2.

Produse de asezonare și condimentare

12.3.

Oțeturi

12.4.

Muștar

12.5.

Supe și ciorbe

12.6.

Sosuri

12.7.

Salate și produse tartinabile condimentate

12.8.

Drojdie și produse din drojdie

12.9.

Produse proteice, cu excepția produselor de la categoria 1.8

13.

Alimente cu destinație nutrițională specială, astfel cum sunt definite în Directiva 2009/39/CE

13.1.

Alimente pentru sugari și copii mici

13.1.1.

Formule de început ale preparatelor pentru sugari, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE a Comisiei (18)

13.1.2.

Formule de continuare ale preparatelor pentru copii de vârstă mică, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE

13.1.3.

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/125/CE a Comisiei (19)

13.1.4.

Alte alimente pentru copii de vârstă mică

13.1.5.

Alimente dietetice pentru sugari și copii de vârstă mică, destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/21/CE a Comisiei (20), și formule speciale pentru sugari

13.1.5.1.

Alimente dietetice pentru sugari, destinate unor scopuri medicale speciale, și formule speciale pentru sugari

13.1.5.2.

Alimente dietetice pentru sugari și copii de vârstă mică, destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/21/CE

13.2.

Alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale, definite în Directiva 1999/21/CE (cu excepția produselor de la categoria de produse alimentare 13.1.5)

13.3.

Alimente dietetice pentru controlul greutății, destinate să înlocuiască complet aportul alimentar zilnic sau o masă individuală (în totalitate sau parțial aportul alimentar zilnic total)

13.4.

Alimente adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei (21)

14.

Băuturi

14.1.

Băuturi nealcoolice

14.1.1.

Apă, inclusiv apă minerală naturală, astfel cum este definită în Directiva 2009/54/CE, și apă de izvor și toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate

14.1.2.

Sucuri de fructe, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/112/CE, și sucuri de legume

14.1.3.

Nectaruri de fructe, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/112/CE, și nectaruri de legume și alte produse similare

14.1.4.

Băuturi aromatizate

14.1.5.

Cafea, ceai, infuzii de plante și de fructe, cicoare; ceai, infuzii de plante și fructe și extracte de cicoare; preparate din ceaiuri, plante, fructe și cereale pentru infuzii, precum și amestecuri sau amestecuri solubile din aceste produse

14.1.5.1.

Cafea, extracte de cafea

14.1.5.2.

Altele

14.2.

Băuturi alcoolice, inclusiv echivalenți fără alcool și cu conținut scăzut de alcool

14.2.1.

Bere și băuturi din malț

14.2.2.

Vin și alte produse definite în Regulamentul (CEE) nr. 1234/2007 și omologii fără alcool

14.2.3.

Cidru de mere și de pere

14.2.4.

Vin din fructe și Made wine

14.2.5.

Mied

14.2.6.

Băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 110/2008

14.2.7.

Produse aromatizate pe bază de vin, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 1601/91

14.2.7.1.

Vinuri aromatizate

14.2.7.2.

Băuturi aromatizate pe bază de vin

14.2.7.3.

Cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole

14.2.8.

Alte băuturi alcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % alcool, inclusiv amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice

15.

Aperitive condimentate și gustări gata de consum

15.1.

Gustări pe bază de cartofi, cereale, făină sau amidon

15.2.

Fructe cu coajă lemnoasă prelucrate

16.

Deserturi, cu excepția produselor de la categoriile 1, 3 și 4

17.

Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (22)cu excepția suplimentelor alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică

17.1.

Suplimente alimentare furnizate sub formă solidă, inclusiv sub formă de capsule și tablete și sub alte forme similare, cu excepția formelor masticabile

17.2.

Suplimente alimentare furnizate sub formă lichidă

17.3.

Suplimente alimentare furnizate sub formă de sirop sau masticabile

18.

Produse alimentare prelucrate, altele decât cele de la categoriile 1-17, cu excepția alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică

Nici un comentariu