© 2023 Asociația Codex

Prezenta decizie stabileşte principiile comune aplicabile întregii legislaţii sectoriale pentru revizuirea sau reformarea legislaţiei respective. Decizia reprezintă, de asemenea, un cadru pentru legislaţia ulterioară de armonizare a condiţiilor de comercializare a produselor. Aceasta contribuie la creşterea încrederii consumatorilor şi la îmbunătăţirea liberei circulaţii a mărfurilor în Uniunea Europeană.

ACT

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

SINTEZĂ

Cadrul comun pentru comercializarea produselor stabileşte:

  • definiţii comune;
  • proceduri comune de evaluare a conformităţii produselor;
  • obligaţii pentru operatorii economici (producători, importatori, distribuitori etc.)
  • norme de utilizare a marcajului „CE”, care permit astfel creşterea încrederii în produsele comercializate în UE;
  • criterii de notificare a organismelor de evaluare a conformității;
  • proceduri de salvgardare.

Cadrul comun va servi drept „cutie de instrumente” pentru viitoarele reglementări sectoriale de apropiere a legislaţiilor (armonizare). Acesta se fondează pe noua abordare conform căreia legislaţia se limitează la stabilirea cerinţelor esenţiale şi la utilizarea unor standarde armonizate. Astfel, viitoarele acte legislative sectoriale trebuie, pe cât posibil, să utilizeze elementele stabilite în această decizie şi să definească cerinţele esenţiale pentru comercializarea produselor. Dacă este necesar, legislaţia specifică va putea, totuşi, oferi alte soluţii.

Definiții

Prezenta decizie stabileşte definiţii clare ale conceptelor fundamentale, de exemplu „producător”, „distribuitor”, „importator”, „standard armonizat”, „introducerea pe piaţă” şi „evaluarea conformităţii”. Stabilirea unor definiţii unice și explicite va permite facilitarea interpretării şi aplicării corecte a viitoarelor acte legislative în domeniu.

Obligaţiile producătorului, importatorului şi distribuitorului

Pentru a fi comercializat şi introdus pe piaţă, un produs trebuie să respecte anumite cerinţe esenţiale. Producătorul trebuie să se asigure că produsul său respectă cerinţele aplicabile, efectuând sau dispunând efectuarea unei proceduri de evaluare a conformităţii produsului. Dacă produsul îndeplineşte cerinţele esenţiale, producătorul aplică marcajul „CE” pe produs şi întocmeşte o declaraţie „CE” de conformitate. Producătorul indică pe produs numele său, denumirea sa comercială sau marca sa înregistrată şi adresa de contact. Acesta trebuie să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie. Produsul trebuie însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă. În cazul în care s-a apelat la un organism extern de evaluare a conformităţii, producătorul aplică pe produs numărul de identificare a acestuia.

Importatorul şi distribuitorul trebuie să se asigure că producătorul și-a îndeplinit obligaţiile, şi anume trebuie să verifice dacă s-a aplicat pe produs marcajul de conformitate şi dacă au fost transmise documentele necesare.

Producătorii (sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora), distribuitorii şi importatorii trebuie să comunice autorităţilor competente toate informaţiile necesare privind produsul în cauză, pentru a asigura trasabilitatea acestuia.

Conformitatea produsului

Decizia stabileşte un cadru mai clar pentru evaluarea conformităţii. Decizia stabileşte o serie de proceduri de evaluare a conformității (specificate în anexă), dintre care legiuitorul poate alege procedura cea mai adecvată.

De asemenea, aceasta stabileşte normele şi condiţiile de aplicare a marcajului „CE”, care este supus principiilor generale definite de Regulamentul nr. 765/2008. Statele membre asigură aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul „CE” şi prevăd sancţiuni în cazul nerespectării acestuia.

Evaluarea conformității

În cazul anumitor proceduri de evaluare a conformităţii, evaluarea se face de către organisme de evaluare a conformităţii, care sunt notificate, adică declarate, Comisiei de către statele membre.

Decizia stabileşte criterii comune de notificare a organismelor de evaluare a conformității. Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să ofere toate garanţiile de independenţă, obiectivitate, imparţialitate, confidenţialitate şi integritate profesională. De asemenea, acestea trebuie să aibă competenţele şi mijloacele tehnice necesare pentru îndeplinirea adecvată a sarcinilor încredinţate.

Comisia asigură buna coordonare şi cooperare între organismele notificate.

Proceduri de salvgardare

Este prevăzută o procedură comunitară de salvgardare aplicabilă produselor care prezintă un risc la nivel naţional. Aceasta prevede, în special, informarea Comisiei şi a celorlalte state membre. Procedura poate fi iniţiată în cazul unui dezacord între statele membre cu privire la măsurile luate de către un stat membru.

Context

Această decizie abrogă Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 2 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformității și normele de aplicare și utilizare a mărcii de conformitate „CE”, care sunt aplicabile în cadrul directivelor de armonizare tehnică.


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.


Nici un comentariu